Stadgar

Stadgar för Lidköpingsbygdens Släktforskarförening

Antagna vid årsmöte den 12 november 1997 och vid extra årsmöte den 4 februari 1998. Reviderade vid årsmöte 2004-02-05 och 2005-02-23. Reviderade vid ordinarie årsmöte 2012-02-21 samt extra årsmöte/medlemsmöte 2012-11-21.

§ 1 Namn: Föreningen bildades den 9 nov 1976 och antog då namnet ”Lidköping Släktforskningsklubb” vilket ändrades till ”Lidköpingsbygdens Släktforskare” vid årsmötet den 29 nov 1982. Då flera olika namnuppgifter förekommit under de senaste åren beslöts på ordinarie årsmöte 2012-02-21 samt extra årsmöte 2012-11-21 att föreningens namn i framtiden skall vara ”Lidköpingsbygdens Släktforskarförening” då det är det namn som förekommer i bank-, organisationsnummer m. fl. officiella sammanhang.

§ 2 Arbetsåret omfattar tiden 1 jan – 31 dec.

§ 3 Målsättning för föreningen är att stödja bygd- och släktforskare i Lidköpingstrakten samt att ordna sammankomster och studiebesök på för verksamheten intressanta platser.

§ 4 Medlemskap är öppet för alla. Medlemsavgiften, som bestämmes vid årsmötet, erlägges till fullo oberoende av när inträde sker under året.

§ 5 Styrelsen, som väljs på två år, består av sex ordinarie ledamöter nämligen ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare tre ledamöter. Styrelsen i sin helhet är ansvarig för föreningens verksamhet och är beslutsmässig om ordföranden, som är sammankallande, och ytterligare tre ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Endast tre ordinarie ledamöter bör samtidigt avgå ur styrelsen.

§ 6 Revisorer, två till antalet, väljs av årsmötet för nästa ettårsperiod.

§ 7 Valberedning, bestående av tre medlemmar varav en sammankallande, utses på ett år.

§ 8 Styrelsens åliggande:

Ordförande skall utlysa sammanträden, leda förhandlingar, tillse att fattade beslut verkställs samt själv eller genom beordrad styrelseledamot representera föreningen. Sekreteraren skall upprätta föredragningslistor och kalla medlemmarna till sammanträden, föra protokoll vid styrelse- och föreningssammanträden, sköta föreningens korrespondens samt införa eventuella referat i ortspressen. Till årsmötet skall sekreteraren i samråd med styrelsen utarbeta verksamhetsberättelse för det gångna året.

Kassören ska handha föreningens kassa och föra dess räkenskaper, inkassera medlemsavgifter, upprätta medlemsförteckning samt vid arbetsårets slut föra ett sammandrag av föreningens räkenskaper vilket, tillsammans med kassabok och verifikationer, i god tid före årsmötet överlämnas till revisorerna.

Övriga ordinarie styrelseledamöter tilldelas i förekommande fall arbetsuppgifter som styrelsen själv bestämmer.

§ 9 Ordförande och kassör bemyndigas att var för sig teckna föreningens firma gentemot bank och postgiro.

§ 10 Sammanträden:

Kallelse utfärdas av sekreteraren på lämpligt sätt och senast två veckor före sammanträde.

Årsmöte hålls senast 28 februari.

Protokoll skall föras vid varje sammanträde och justeras av ordföranden och en justeringsman.

Vid årsmötet skall bl. a. följande ärenden behandlas:

1 Val av ordförande för mötet

2 Val av sekreterare för mötet

3 Val av justeringsman

4 Styrelsens redogörelse för det gångna året

5 Revisorernas berättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

6 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

7 Val av två revisorer och suppleant

8 Val av tre medlemmar till valberedningen, varav en sammankallande

9 Beslut om nästkommande års medlemsavgift

10 Övriga frågor

§ 11 Uteslutning av medlem skall ske om vederbörande trots påminnelse ej betalat medlemsavgiften under 1 år.

§ 12 Stadgeändring. Förslag till ändring av föreningens stadgar kan framläggas av medlem och skall, för att vinna laga kraft, antas vid två utannonserade sammanträden varav det senare skall vara ett ordinarie eller extra årsmöte.

§ 13 Föreningens upplösning kan ske om två på varandra följande sammanträden, varav det senare är årsmöte, beslutar härom med tre fjärdedels majoritet. Föreningens tillgångar skall, sedan alla skulder betalats, överlåtas till annan genealogisk förening, offentligt arkiv eller bibliotek enligt sista mötets beslut.